Posted on: 29 marca 2018 Posted by: Michał Rychert Comments: 0

…w świetle wiary ale i czystego rozumu, życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze „ma jakość”. Nie istnieje jedno życie ludzkie bardziej święte niż życie drugiego: każde życie ludzkie jest święte! – powiedział Franciszek 15 listopada 2014 r. do uczestników Konwencji Katolickiego Zrzeszenia Lekarzy Włoskich w Rzymie.

Jest dla nas rzeczą oczywistą, że papież mówi o świętości życia ludzkiego – jest to właściwy język Kościoła. W życiu ludzkim widzimy dar Boga, chroniony przykazaniem tym samym traktujemy je jako nienaruszalne. Kościół odwołując się do Boga jako źródła i gwaranta świętości życia wskazuje tym samym na niepodważalny i transcendentny jego fundament. Dla człowieka wierzącego ochrona życia ludzkiego jest umocowane w autorytecie samego Boga i tym samym jest niepodważalne.

Papież zwraca jednak również uwagę, że godność życia ludzkiego każdego człowieka jest umocowana nie tylko w wierze religijnej lub filozoficznych przekonaniach. Życie ludzkie jest wartością obiektywną, a zarazem jest najwyższą wartością jaka została nam dana. Człowiek w oparciu o siłę rozumu, bez odwoływania się do religii lub filozofii, jest w stanie uznać nienaruszalność życia ludzkiego. Wszelkie formy ograniczania tego prawa, ze względu na rasę, przekonania, płeć, wiek, użyteczność społeczną czy gospodarczą, zdrowie, etap rozwoju są formami dyskryminacji, mającymi umocowanie w różnorakich ideologiach.

Prawo do życia to fundament wszystkich praw. Mówi o tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, niewątpliwie największe osiągnięcie ONZ i całego cywilizowanego świata. Nikt tego dorobku nie kwestionuje aż do momentu, gdy pojawia się kwestia nienarodzonego życia ludzkiego. Nagle kwestionuje się nie tylko prawo do życia, ale również dorobek nauk biologicznych. Nagle wszystko staje się kwestią wiary i przekonań. Wystarczy, że życie to nie spełnia kryteriów, oczekiwań i wszystko może zostać zakwestionowane, w tym wiedza biologiczna i dorobek naukowy. Nagle zapomina się, że człowiek nie spada gotowy, ale ma swoją historię, jest wynikiem rozwoju biologicznego, podziału komórek, wykształtowania się narządów. Etapy rozwoju biologicznego używa się jako oręża przeciwko temu życiu. Świat nauk medycznych pracuje nad rozwojem badań i możliwości leczenia na wczesnym etapie prenatalnym. Chodzi przecież o ochronę i dobro życia ludzkiego, konkretnego życia ludzkiego.

Co mówi polskie prawo: Rodzice mają prawo do decydowania o tym, czy chcą dziecko jednakże nie mogą decydować o posiadaniu dziecka w sytuacji, gdy dziecko to już rozwija się w fazie prenatalnej i w tym sensie jest już posiadane przez rodziców. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. (por. sygn. akt K 26/96, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19).

Na szczególną uwagę zasługują słowa, mówiące o niemożności różnicowania życia ludzkiego w okresie prenatalnym ze względu na brak uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia, słowa te powinny uciąć wszelkie spory ideologiczne. Nie można arbitralnie wskazywać na ten, a nie inny etap, dzień, tydzień, miesiąc od którego. Czy można wskazać na początek? Biologicznym początkiem jest moment zapłodnienia jednakże pytanie fundamentalne brzmi od kiedy mamy do czynienia z nowym niezależnym podmiotem życia ludzkiego? W tym pytaniu chodzi o upodmiotowione życie ludzkie. Jest to pytanie o charakterze biologicznym, które można przełożyć na pytanie filozoficzne: od kiedy mamy do czynienia z „innym”? Takim obiektywnym momentem jest wykształtowanie się kodu DNA – niepowtarzalnej tożsamości biologicznej. Nie jest kwestia uznaniowa, ani element przekonań religijnych czy filozoficznych, to empiryczny weryfikowalny naukowo fakt. Nie ma wątpliwości, że tożsamość biologiczna jest podstawą tożsamości osobowej. W tej kwestii zatem twierdzenie wiary o świętości życia ludzkiego jest uzależnione od wiedzy medycznej. To nauki biologiczne są władne stwierdzić od kiedy mamy do czynienia z życiem ludzkim. Teologia, tak samo jak filozofia i prawo mają za zadanie jedynie stwierdzić, że skoro życie ludzkie, to święte, to „inny”, to podmiot praw.

comments

Leave a Comment