Nadchodzące wydarzenia

Wspólne czytanie-Między ksenofobią a patriotyzmem

Online

Ostatnie przed wakacjami spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca o godz. 20:00 na Teams; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QyZTU3ZTItMTM5Yy00NWFlLWFiOTMtYTRjNjczZTg2ODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d