W kierunku dobra

„W tym rozdziale zatrzymamy się, aby zapytać, dokąd to wszystko zmierza? Jeśli „Chrystus w tobie” jest punktem wyjścia, to jaki jest ostateczny cel dla nas wszystkich – co w tym wypadku oznacza – dla całego kosmosu?”

Jezus wierzy w zmianę, w zmianę myślenia i dotychczasowego rozumienia, a w ich  następstwie zmianę zachowania.
Wewnętrzny proces zmiany ma fundamentalne znaczenie dla wszystkiego, nawet dla naszego ciała. Rozwój, przemiana i zmienność są częścią historycznego poznawania, włączania nas w proces rozwoju.

„Wiem tylko, że kreacjoniści i ewolucjoniści nie muszą być wrogami. Ewolucjoniści słusznie chcą powiedzieć, że wszechświat się rozwija, podczas gdy wierzący mogą słusznie dodać, że istnieje osobowy charakter tego rozwoju.”

Spotkanie w poniedziałek, 5 lutego o godz. 20 poprowadzi  Bogna Namysł z Klubu poznańskiego.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc4Mjk4YzktZjliNy00MTY1LTg1NDQtYjU1ODlmMWJiZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!