Spadkobiercy nowoczesnej religii. Wspólne czytanie

“Czy Kościół przyszłości będzie zdolny stać się wspólnym domem dla tych różnych aspektów i form religijności”, między wiarą jako drogą a wiarą jako pewnością, Kościołem jako społecznością pielgrzymów czy opartą na pamięci i tradycji, będącą domem czy też szpitalem polowym, Kościołem z dziedzińcem pogan czy otwierającym drzwi i wychodzącym na zewnątrz –  pyta autor w rozdziale “Spadkobiercy nowoczesnej religii”.

Trzeba przekraczać granice i otwierać drzwi,  wzmocnić swój katolicki uniwersalizm drogą dialogu ze świeckim humanizmem, wrócić na Dziedziniec Dialogu Benedykta XVI, usłyszeć i zareagować na pukanie z wnętrza Kościoła papieża Franciszka. Czy tak będzie wyglądała  droga trzeciego ekumenizmu?

Zapraszamy 20 lutego o godz. 20.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU2YTYxZjEtNDkwZS00NjQ5LWIyMjAtODQwOTVhMmU2ZTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Rozmowę poprowadzi Mieczysław Ronkowski z Klubu „TP” w Trójmieście.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!