Katecheza liturgiczna

Pierwszą Eucharystię odprawił Pan Jezus w kontekście hebrajskiej uczty dziękczynnej za wybawienie Izraela z niewoli egipskiej i wejście do Ziemi Obiecanej. Jedzenie dla Izraelity miało większe znaczenie niż tylko „zaspokojenie głodu”. Wspólne spożywanie posiłku było znakiem głębokiej komunii między osobami, a ponadto w pełnym tego słowa znaczeniu było przyjęciem, odnowieniem, potwierdzeniem przymierza jakie Bóg zawarł z Izraelem na Synaju. Wejście do ziemi obiecanej i umożliwienie Izraelitom spożywania owoców tej ziemi, były znakami Przymierza oraz wierności Boga danej Izraelowi obietnicy. (tekst z Xw).

Czytaj dalej