Odwiedź nas w:

Berlinie | Białymstoku | Bielsku-BiałejBrukseli | BydgoszczyChojnicachGliwicach | Grudziądzu | Katowicach | Kędzierzynie-KoźluKoszalinieKrakowie | Lipsku | Londonie | LublinieŁodzi | Myślenicach | Olsztynie | OsloParyżu | Poznaniu | Rzeszowie | SłupskuSzczecinie | TarnowieTrójmieście | Warszawie | Wrocławiu | ZamościuZielonej Górze

ZOSTAŃ KLUBOWICZEM | ZAŁÓŻ KLUB | WESPRZYJ NAS!

Nadchodzące wydarzenia:

 • 3 lutego 2020 18:00Czy inny Kościół jest możliwy?
 • 3 lutego 2020 19:00Wiara, nauka, teologia i kosmologia według Michała Hellera
AEC v1.0.4

Sprawdź pełną listę wydarzeń.

Kluby „Tygodnika Powszechnego”

Kluby „Tygodnika Powszechnego” 

Misja. Struktura organizacyjna. Zasady działalności. 

Misja 

Kluby „Tygodnika Powszechnego” wywodzące się ze środowiska czytelników „Tygodnika Powszechnego” oraz czerpiące z duchowego i społecznego dorobku tego pisma, zwracają się ze swoim przesłaniem do wszystkich, bez względu na różnice wieku, zawodu, sytuacji społecznej czy światopoglądu.

Lektura „Tygodnika Powszechnego” i kontakt z jego środowiskiem stały się dla każdej i każdego z nas ważnym wydarzeniem życiowym. W naszym przekonaniu chrześcijaństwo nie jest tylko doktryną, zbiorem moralnych praw i rytuałów, ale przede wszystkim spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem. Uczestnictwo w życiu Klubu „Tygodnika Powszechnego” wspomaga naszą chrześcijańską tożsamość, w tym miejscu i okolicznościach, w których przyszło nam żyć. Nasza aktywność obejmuje trzy płaszczyzny: kulturalną, społeczną i misyjną w duchu wolności i poszukiwań. Jako wspólnota klubowa dokładamy starań, by nasza obecność w środowisku była oryginalna i otwarta na wszystkich.

Kluby „Tygodnika Powszechnego” określają swoją tożsamość poprzez inspirację katolicką myślą prezentowaną na łamach „Tygodnika Powszechnego” i przedstawiają siebie nie jako nową organizację, stowarzyszenie czy strukturę (nie istnieją legitymacje członkowskie), lecz jako ruch społeczno-kulturalny, jako miejsce spotkania i dialogu. Każdy może czuć się zaproszony do udziału w życiu Klubu, gdzie proponuje się doświadczenie istotowo ludzkie i zarazem chrześcijańskie. Doświadczenie chrześcijańskie posiada bowiem wymiar uniwersalny i jest propozycją skierowaną do każdego człowieka, także niewierzącego.

Struktura organizacyjna

 1. W życiu wewnętrznym Kluby kierują się „złotą zasadą” św. Augustyna: „W tym, co konieczne – jedność; w tym, co wątpliwe – wolność; we wszystkim – miłość”.
 2. Każdy Klub wyłania ze swojego grona osoby pełniące niezbędne do funkcjonowania Klubu obowiązki, w tym koordynatora odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne Klubu i więź z innymi Klubami (każdy Klub może powołać maksymalnie dwóch koordynatorów). Koordynatorzy poszczególnych Klubów tworzą Radę Koordynacyjną. Celem Rady jest powiązanie działań wszystkich Klubów i reprezentowania ich w sprawach wspólnych. Na czele Rady stoi wybierany na dwa lata Koordynator Generalny. Jego zadaniem jest: zwoływanie spotkań, utrzymywanie kontaktów w ramach Rady Koordynacyjnej i przewodniczenie im, utrzymywanie więzi z Redakcją „TP”, reprezentowanie Klubów na zewnątrz (np. wobec mediów, władz kościelnych i świeckich) oraz przewodniczenie Zarządowi Klubów „TP”
 3. Koordynator Generalny może wybiera maksymalnie 4 współpracowników, którzy tworzą Zarząd Klubów „TP”. Na czele Zarządu stoi Koordynator Generalny. Skład Zarządu musi być zaakceptowany przez Radę Koordynacyjną. Zasady działania Zarządu określone są w osobnym dokumencie.
 4. W działalności Rady Koordynacyjnej uczestniczy przedstawiciel Redakcji „Tygodnika Powszechnego”.
 5. Kluby samodzielnie organizują komunikację wewnętrzną. Bieżącej wymianie myśli i informacji w obszarze międzyklubowym służy strona KlubTygodnika.pl. Spotkania międzyklubowe odbywają się przynajmniej raz w roku. Służyć mają omówieniu dotychczasowej działalności poszczególnych Klubów, podzieleniu się doświadczeniami oraz zacieśnieniu więzi międzyklubowych.
 6. We wszystkich sprawach wymagających głosowania stosowana jest większość zwykła przy obecności co najmniej połowy koordynatorów.

Zasady działalności

 1. Kluby powstają z inicjatywy czytelników „Tygodnika Powszechnego” i gromadzą ludzi, którzy w linii tego pisma (katolickiego, społeczno-kulturalnego) oraz w zamieszczanych w nim materiałach znajdują inspirację dla własnych przemyśleń oraz odczuwają potrzebę spotkania. Klub jest miejscem swobodnej wymiany myśli, dialogu, otwartej konfrontacji poglądów w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i zainteresowania dla różnych postaw i opcji światopoglądowych.
 2. Celem Klubu jest tworzenie wspólnoty myślenia i działania w duchu tradycji tworzonej w środowisku „Tygodnika Powszechnego”, w tym szczególnie w wymiarze takich wartości, jak:
 • „chrześcijaństwo otwarte, gotowe do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek się znajduje” (Jerzy Turowicz);
 • poczucie odpowiedzialności za Kościół oraz losy naszego kraju, jego obywateli oraz małych ojczyzn i ich społeczności;
 • kultura i nauka uprawiane i tworzone w duchu wolności.
 1. Podstawową formą działalności Klubu są organizowane przez jego członków spotkania i debaty tematyczne – otwarte dla szerokiej publiczności oraz wewnątrzklubowe. Możliwe są także inicjatywy takie jak publikowanie wspólnych oświadczeń i opracowań, studyjne wycieczki krajowe i zagraniczne, udział we wspólnie organizowanych wydarzeniach. Kluby mogą nawiązywać partnerską współpracę z innymi środowiskami i organizacjami w celu wzmocnienia swojego przesłania i zgodnie z jego przekazem.

O każdej z wyżej wymienionych inicjatyw powiadamiany jest Koordynator Generalny Klubów i przedstawiciel redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W razie wątpliwości zarówno Koordynator Generalny jak i przedstawiciel redakcji mogą zwrócić się do Rady Koordynacyjnej z wnioskiem o podjęcie w drodze głosowania ostatecznej decyzji w sprawie współpracy.

 1. Głosząc otwartość i tolerancję Kluby nie mają prawa wiązać się z żadną frakcją polityczną i występować w jej imieniu lub działać na jej korzyść. Koordynatorzy klubów nie mogą należeć do partii politycznych.
 2. Każdy Klub może publikować na portalu KlubTygodnika.pl zapowiedzi i relacje ze spotkań, a członkowie Klubów mogą zgłaszać inne materiały prasowe jako własne propozycje do opublikowania na portalu Klubowym. O publikacji treści decyduje Zespół Redakcyjny portalu KlubTygodnika.pl. Szczegóły funkcjonowania redakcji określa osobny dokument.
 3. Kluby „Tygodnika Powszechnego” posiadają wspólne kanały komunikacji w mediach społecznościowych, które nadzoruje Zespół Redakcyjny. Ponadto każdy Klub może zakładać własne kanały w mediach społecznościowych. Zasady obsługi mediów klubowych kanałów w mediach społecznościowych określa osobny dokument.
 4. Redakcja „Tygodnika Powszechnego” wspiera działalność Klubów m.in. przez delegowanie przedstawiciela Redakcji do stałych kontaktów z Klubami, udział zapraszanych przez Kluby redaktorów w zebraniach i debatach, oraz ułatwianie kontaktu z autorami „Tygodnika”. Kluby ze swej strony starają się promować „Tygodnik Powszechny” m.in. przez – w miarę możliwości – podejmowanie w debatach „Tygodnikowych” tematów i zapraszanie autorów kojarzonych z „Tygodnikiem”.
 5. Nad przestrzeganiem misji przez Kluby i Klubowiczów czuwa Rada Koordynacyjna. Koordynator, który dostrzegł naruszenie misji ma obowiązek poinformować o tym Radę. Rada może powołać trzyosobowy zespół, który w przeciągu maksymalnie dwóch miesięcy będzie zobowiązany do zbadania sprawy, a wyniki swojej pracy przedstawi Radzie w formie raportu zawierającego rekomendowane rozwiązanie. Ostateczną decyzję Rada podejmuje w drodze głosowania. Konsekwencją może być upomnienie Klubu/Klubowicza lub likwidacja Klubu/usunięcie Klubowicza z listy członków.

Finanse Klubów

 1. Każdy Klubowicz lub Sympatyk ruchu klubowego może wesprzeć działalność Klubów „TP” przelewając dowolną kwotę na konto nr: 49 1750 0012 0000 0000 4104 8457. Właścicielem konta jest Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza
 2. Pieniądze gromadzone na subkoncie są w całości przeznaczane na działalność klubową. Fundacja Tygodnika Powszechnego wydatkuje je w oparciu o decyzje Zarząd Klubów „TP”, przy zachowaniu przepisów prawa oraz zasad obowiązujących organizacje pożytku publicznego.
 3. Raz w roku Zarząd Klubów „TP” zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania finansowego Radzie Koordynacyjnej.

Rejestracja i likwidacja Klubu „TP”

 1. Powołanie nowego Klubu następuje przez podpisanie niniejszego dokumentu przez inicjatorów i przekazanie go Pełnomocnikowi Koordynatora Generalnego ds. powoływania nowych klubów.
 2. Podpisane deklaracje deponowane są w Redakcji „Tygodnika Powszechnego”.
 3. Szczegóły postępowania przy zakładaniu nowego klubu określa osobny dokument
 4. Rada Koordynacyjna w drodze głosowania może podjąć decyzję o likwidacji Klubu na wniosek jednego z członów Rady Koordynacyjnej lub koordynatora likwidowanego Klubu. Przesłanką do likwidacji Klubu są sytuacje, w której Klub przez okres co najmniej roku nie podejmuje żadnej aktywności przewidzianej w niniejszym dokumencie lub sprzeniewierza się zasadom w nim zapisanym.

 

5 thoughts on “Kluby „Tygodnika Powszechnego””

 1. Jutro, tj. 14.12 w Kędzierzynie – Koźlu pierwsze spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Jestem niezmiernie ciekawy ile osób się pojawi i czy projekt, że tak to nazwę się uda.

 2. Cieszę się, że w Białymstoku powstaje Klub „Tygodnika Powszechnego”.
  Dziś 20 lipca jest pierwsze spotkanie:)

Comments are closed.