Kluby „Tygodnika Powszechnego”

Kluby „Tygodnika Powszechnego” 

Misja. Struktura Organizacyjna. Zasady działalności. 

Misja 

Kluby „Tygodnika Powszechnego” wywodzące się ze środowiska czytelników „Tygodnika Powszechnego” oraz czerpiące z duchowego i społecznego dorobku tego pisma, zwracają się dziś ze swoim przesłaniem do wszystkich, bez względu na różnice wieku, zawodu, sytuacji społecznej czy światopoglądu.

Lektura „Tygodnika Powszechnego” i kontakt z jego środowiskiem stały się dla każdej i każdego z nas ważnym wydarzeniem życiowym. W naszym przekonaniu chrześcijaństwo nie jest tylko doktryną, zbiorem moralnych praw i rytuałów, ale przede wszystkim wydarzeniem spotkania. Uczestnictwo w życiu Klubu „Tygodnika Powszechnego” wspomaga naszą chrześcijańską tożsamość, w tym miejscu i okolicznościach, w których przyszło nam żyć. Nasza aktywność obejmuje trzy płaszczyzny: kulturalną, społeczną i misyjną w duchu wolności i poszukiwań. Jako wspólnota klubowa dokładamy starań, by nasza obecność w środowisku była oryginalna i otwarta na wszystkich.

Kluby „Tygodnika Powszechnego” określają swoją tożsamość poprzez inspirację katolicką myślą prezentowaną na łamach „Tygodnika Powszechnego” i przedstawiają siebie nie jako nową organizację, stowarzyszenie czy strukturę (nie istnieją legitymacje członkowskie), lecz jako ruch społeczno-kulturalny, jako miejsce spotkania i dialogu. Każdy może czuć się zaproszony do udziału w życiu Klubu, gdzie proponuje się doświadczenie istotowo ludzkie i zarazem chrześcijańskie. Doświadczenie chrześcijańskie posiada bowiem wymiar uniwersalny i jest propozycją skierowaną do każdego człowieka.

Struktura organizacyjna 

1. W życiu wewnętrznym Kluby kierują się „złotą zasadą” św. Augustyna: „W tym, co konieczne – jedność; w tym, co wątpliwe – wolność; we wszystkim – miłość”.

2. Każdy Klub wyłania ze swojego grona osoby pełniące niezbędne do funkcjonowania Klubu obowiązki, w tym koordynatora odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne Klubu i więź z innymi Klubami. Przedstawiciele poszczególnych Klubów tworzą Radę Koordynacyjną. Celem Rady jest powiązanie działań wszystkich Klubów i reprezentowania ich w sprawach wspólnych. Na czele Rady stoi wybierany na dwa lata Koordynator Generalny. Jego zadaniem jest: zwoływanie spotkań, utrzymywanie kontaktów w ramach Rady Koordynacyjnej i przewodniczenie im, utrzymywanie więzi z Redakcją „TP” oraz reprezentowanie Klubów na zewnątrz (np. wobec mediów, władz kościelnych i świeckich).

3. W działalności Rady Koordynacyjnej uczestniczy przedstawiciel Redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

4. Kluby samodzielnie organizują komunikację wewnętrzną. Bieżącej wymianie myśli i informacji w obszarze międzyklubowym służy strona www.klubtygodnika.pl oraz internetowe forum dyskusyjne. Spotkania międzyklubowe odbywają się przynajmniej raz w roku. Służyć mają omówieniu dotychczasowej działalności poszczególnych Klubów, podzieleniu się doświadczeniami oraz zacieśnieniu więzi międzyklubowych.

Zasady działalności 

1. Kluby powstają z inicjatywy czytelników „Tygodnika Powszechnego” i gromadzą ludzi, którzy w linii tego pisma (katolickiego, społeczno-kulturalnego) oraz w zamieszczanych w nim materiałach znajdują inspirację dla własnych przemyśleń oraz odczuwają potrzebę spotkania. Klub jest miejscem swobodnej wymiany myśli, dialogu, otwartej konfrontacji poglądów w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i zainteresowania dla różnych postaw i opcji światopoglądowych.

2. Celem Klubu jest tworzenie wspólnoty myślenia i działania w duchu tradycji „Tygodnika Powszechnego”, w tym szczególnie takich wartości, jak:

 „chrześcijaństwo otwarte, gotowe do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek się znajduje” (Jerzy Turowicz);

 poczucie odpowiedzialności za Kościół oraz losy kraju, narodu, społeczności lokalnej;

 kultura i sztuka, tworzone w duchu wolności.

3. Podstawową formą działalności Klubu są organizowane przez jego członków spotkania i debaty tematyczne – otwarte dla szerokiej publiczności oraz wewnątrzklubowe. Możliwe są także inicjatywy takie jak publikowanie wspólnych oświadczeń i opracowań, studyjne wycieczki krajowe i zagraniczne, udział we wspólnie organizowanych wydarzeniach.

4. Redakcja „Tygodnika Powszechnego” wspiera działalność Klubów m.in. przez delegowanie przedstawiciela Redakcji do stałych kontaktów z Klubami, udział zapraszanych przez Kluby redaktorów w zebraniach i debatach, oraz ułatwianie kontaktu z autorami „Tygodnika”. Kluby ze swej strony starają się promować „Tygodnik Powszechny” m.in. przez – w miarę możliwości – podejmowanie w debatach „Tygodnikowych” tematów i zapraszanie autorów kojarzonych z „Tygodnikiem”.

Zasady rejestracji nowego Klubu „TP” 

1. Powołanie nowego Klubu następuje przez podpisanie niniejszego dokumentu przez inicjatorów i przekazanie go Koordynatorowi Generalnemu.

2. Podpisane deklaracje deponowane są w Redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Warszawa, 22 lutego 2014 r. 

2 Comments

  1. Jutro, tj. 14.12 w Kędzierzynie – Koźlu pierwsze spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Jestem niezmiernie ciekawy ile osób się pojawi i czy projekt, że tak to nazwę się uda.

  2. Cieszę się, że w Białymstoku powstaje Klub „Tygodnika Powszechnego”.
    Dziś 20 lipca jest pierwsze spotkanie:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.