Młodzi. Jakiego świata chcemy, na jaki nas stać – podsumowanie ankiety

W drugim kwartale ubiegłego roku, dzięki wsparciu Fundacji Tygodnika Powszechnego i Fundacji Konrada Adenauera przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ankietę zatytułowaną „Młodzi – jakiego świata chcemy, na jaki nas stać”. Jej celem było zapytanie ludzi młodych oraz nieco starszych, uczestniczących w działaniach różnych organizacji, angażujących lub po prostu współpracujących z młodymi, o to, co skłania młodszą część naszego społeczeństwa do podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Pełen raport z ankiety dostępny jest tutaj: Młodzi – raport z ankiety

By uzyskać możliwie najlepsze (najbardziej intersujące nas, jako przedstawicieli Klubów „TP”) wyniki, postanowiliśmy zrezygnować z powszechności ankiety na rzecz dotarcia do osób najlepiej, naszym zdaniem, zorientowanych w temacie. Ostatecznie ankietę wypełniło kilkadziesiąt osób w wieku od 20 do 45 lat oraz jeden 57-latek. Płeć respondentów rozłożyła się niemal równo po połowie (50% mężczyzn, 47,5% kobiety, pozostałe osoby wybrały odpowiedź „wolę nie podawać”). Większość ankietowanych (63%) to mieszkańcy miast pow. 500 tys., na drugim miejscu (13%) mieszkańcy wsi, 89% posiada wykształcenie wyższe, w większości na kierunkach humanistycznych. Blisko 59% ankietowanych prowadzi swoją działalność na szczeblu lokalnym (miasto, gmina, powiat), następnie 39% na ogólnopolskim, 26% międzynarodowym i 22% regionalnym (województwo)(można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź).

Poniżej zamieszczamy kilka wykresów, które obrazują ankietowanych pod kątem zaangażowania młodych w reprezentowane przez nich organizacje (w każdym z poniższych przypadków drugi wykres obrazuje subiektywną ocenę ankietowanych co do skali zaangażowania).

  1. Liczba zaangażowanych osób


 

2. Trwałość zaangażowania


 

  1. Regularność uczestnictwa


 
Głównym celem naszej ankiety było zorientowanie się, co sprawia, że młodzi ludzie chcą angażować się w różne społeczne inicjatywy (do takich zaliczamy nasze Kluby). Chcieliśmy też dowiedzieć się, co młodych może zniechęcać do aktywności społecznej.

I tak, jako główny czynnik zniechęcający młodych do zaangażowania, ankietowani wskazują politykę i niski poziom debaty publicznej, a także brak wiary i poczucia realnego wpływu na rzeczywistość. Z kolei główną motywacją do angażowania się młodych jest ich zdaniem potrzeba zmiany i wywierania wpływu na rzeczywistość. Jako istotny czynnik motywujący do zaangażowania, ankietowani wskazują także pobudki finansowe lub związane ze zdobyciem doświadczenia, które będzie przekładało się na lepszą pozycję na rynku pracy. Bardzo często wymieniana jest przez nich również potrzeba przynależności do wspólnoty oraz zwiększenia rozpoznawalności/docenienia. Ważne są też wewnętrzne pobudki, związane z wychowaniem, charakterem i ideowością.

Wspólnotowość, troska o dobro wspólne – to z kolei wartości, które ankietowani szczególnie wyróżniają jako te, którymi młodzi kierują się poszukując możliwości publicznego zaangażowania. Poza tym wymieniany jest cały szereg wartości uniwersalnych, takich jak wolność, sprawiedliwość, patriotyzm.

Co ciekawe, respondenci są bardzo optymistyczni (87%), jeśli chodzi o perspektywy zwiększenia zaangażowania młodych w działalność publiczną. Zdecydowanie jednak uzależniają to od zintensyfikowania działań na tę rzecz, m.in. poprzez budowanie odpowiednich instytucji, promowanie pozytywnych wzorców oraz zachęcanie do zaangażowania.

Za najbardziej inspirujące do działania obszary ankietowani uznali zabawę i kulturę, za nimi znajdują się (także ex equo) sport i ekologia, dopiero na trzecim miejscu są sprawy lokalne. Warto to zestawić z poniższym wykresem, w którym ankietowani odpowiadali na pytanie: „Jakie formy aktywności Pana(i) zdaniem spotykają się dziś ze szczególnym zainteresowaniem ludzi młodych?” (wskazać można było maksymalnie trzy odpowiedzi).

Wyniki ankiety pozwalają nam wyciągnąć następujące wnioski:

– od klasycznie pojmowanej tematyki politycznej powinniśmy się trzymać z daleka, albo też organizować działania, których hasłem przewodnim będzie podnoszenie jakości debaty publicznej – co do tej pory nie było wystarczająco eksponowane, mimo że przecież wszelkie organizowane spotkania implicite do tego zmierzają.

– dobrą odpowiedzią na oczekiwania młodych byłaby działalność cykliczna, obejmująca szkoły letnie i zimowe, przygotowujące do działalności publicznej, zajęcia w szkołach średnich nt. społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, spotkania warsztatowe oraz wyjazdy studyjne dla wolontariuszy w ramach nagrody za zaangażowanie.

– niezwykle istotny jest obszar działalności charytatywnej i związanej z partycypacją społeczną. Takie działania również są w klubach obecne, ciągle jednak rozproszone, dlatego podjęte już działania na rzecz ich zintegrowania i rozszerzenia należałoby zintensyfikować.

– hasło „zabawa” ex aequo z „kulturą” zebrały najwięcej odpowiedzi na pytanie „Jakie obszary działalności inspirują ludzi młodych do zaangażowania?”. Gdy zestawić to z „wyjazdami integracyjnymi” jako najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie o formy aktywności cieszące się szczególnym zaangażowaniem, to otrzymujemy wyraźny sygnał, że duży nacisk należy położyć na integrację poprzez zabawę, także sportową, organizowaną zarówno w ramach innych wydarzeń, jak i zupełnie osobne wydarzenie.

– z odpowiedzi ankietowanych wynika również, że niezbędne jest stworzenie „Programu dla młodych”. Wyraźniej musimy wskazywać na wartości, które są nam bliskie oraz pokazać, że nasza działalność przekłada się na realne efekty.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia