Kościołowi nie zagraża słabość, ale pycha

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 24 maja 2020

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Kiedy diabeł w czasie kuszenia wyprowadził Jezusa na górę, zaproponował Mu władzę nad całym światem. Jezus odrzucił tę propozycję. A dziś Pan staje na górze i dysponuje „wszelką władzą na ziemi i na niebie”. Jezus tym razem przyjął władzę, ponieważ otrzymał ją od Ojca. Zatem chodzi nie tyle o sam fakt, że nie można posiadać władzy, ale o to od kogo ona pochodzi.

Możemy powiedzieć jeszcze odważniej, że w zasadzie władza jest pewną cechą Jezusa. Naucza z mocą, władzą (Mt 7,29), ma władzę odpuszczania grzechów (Mt 9,6), władzę uzdrawiania (Mt 9,6; 10,1). I tę władzę Jezus przekazuje swoim uczniom, by mogli wykonywać powierzone im zadania. To właśnie na nich i na ich reakcji Ewangelista skupia się w tym fragmencie. Samo ukazanie się Jezusa przedstawione jest w sposób bardzo lakoniczny.

Uczniowie spełniają polecenie Jezusa. Oddają Mu także pokłon, ale jak podaje ewangelista Mateusz – niektórzy jednak wątpili. Czasownik oznaczający wątpienie pojawia się w Nowym Testamencie jeszcze jeden raz. Kiedy Piotr idzie po falach do Jezusa, ale gdy dostrzega wielkie fale, ogarnia go lęk. Jak wiemy „wątpliwości” Piotra są wynikiem jego „małej wiary”. Nie chodzi tutaj o brak wiary czy niedowierzanie, ale o wiarę niedoskonałą, chwiejącą się w obliczu przeciwności. Zatem chociaż uczniowie oddali Jezusowi pokłon ich wiara nie była mocna i niewzruszona. Ale czy to przeszkadza Jezusowi w tym, by ich posłać z misją budowania Kościoła? Możemy powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Kiedy Ewangelista pisze o małej wierze uczniów, wtedy jednocześnie mówi o tym, jak wielka jest władza i moc samego Boga. Bogu, ani Kościołowi, nie zagraża ludzka niedoskonałość i słabość, ale pycha, która nie pozwala oddać pokłonu Jedynemu.

Gdzie jest władza od Bóg? Władzy Boga nie ma tam, gdzie człowiek staje się własnością drugiego, by mu służył, nawet jeśli dzieje się to pod sztandarem Ewangelii. Boga nie ma w przemocy i szukaniu poklasku. Boga nie ma tam, gdzie władza służy wywyższaniu się i udowadnianiu, że ja mogę ci pokazać, kto ma rację. Boga nie ma w nadużywaniu władzy do robienia własnych interesów, czy krycia słabości, błędów… każda ludzka twarz jest ikoną Boga. Nie da się odwracać od człowieka, by zwrócić się do Boga. Odwracając się od człowieka, odwracam się od Boga.

Jezus posyła takich uczniów – niepewnych swojej wiary i powodzenia misji. Mają jednak ufność, że Chrystus pozostaje z nimi, pomagający i pocieszający „po wszystkie dni”. Bóg sam działa rękami, ustami i sercem tych, którzy przyjmą Go, jako Emmanuela (Mt 1,23), to znaczy „Boga z nami” – na zawsze. “Z nami” w głoszeniu Ewangelii i udzielaniu chrztu w Jego imię. 23

Dodaj komentarz