Jak walczyć z propagandą w mediach?

Aby być dobrym propagatorem, ale też nie ulegać propagandzie, potrzebne jest zrozumienie jak ona działa. Paweł Cywiński, na klubowym spotkaniu „Jak walczyć z propagandą w mediach? Porady praktyczne”, przedstawił 21 zasad rządzących tą wielka grą przekazywania i postrzegania rzeczywistości, która może być wykorzystywana zarówno dla dobrych, jak i złych celów. I może stać się niebezpieczna. czytaj więcej…

Pierwsza Kawiarenka Klubu „Tygodnika Powszechnego”

Spotkanie Kawiarenki „Tygodnika Powszechnego” rozpoczęła Beata Chomątowska współzałożycielka i prezes Stacji Muranów.

Rozmowę zainspirowaną tekstami naszego gościa, red. Pawła Bravo („TP” nr 39, 41) zaczęliśmy od tematu rozumienia wspólnotowości oraz potrzeby  poczucia tożsamości w małych zbiorowościach takich jak wspólnoty etniczne, połączone tym samym sposobem wychowania, rozumienia, reagowania, w których poczucie przynależności  może dawać bazę do otwarcia się na zewnątrz. Jesteśmy gotowi na zmiany świata wokół nas, ale potrzebujemy móc dzielić się tym doświadczeniem z kimś, z kim się rozumiemy.

 

 

 

czytaj więcej…

Rusza Kawiarenka Klubu „TP” w Warszawie!

Jesteśmy gotowi! Rusza Kawiarenka Klubu „Tygodnika Powszechnego”. W każdą pierwszą sobotę miesiąca (z małymi wyjątkami), będziemy spotykać się w godzinach 16:00-18:00, Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa, by porozmawiać o tekstach z „Tygodnika Powszechnego”,  tematach które nas  w piśmie poruszyły, artykułach które wzbudziły zainteresowanie lub kontrowersje. czytaj więcej…

Dwa spotkania z dk Haliną Radacz

Pełne prawa kobiet to jest powrót do źródeł, teoretycznie nie ma po temu żadnych przeciwskazań w kościele protestanckim, a samo życie często wyprzedza prawo – mówiła diakon Halina Radacz  w rozmowie z Zuzanną Radzik na majowym spotkaniu klubowym „Różne oblicza wiary- luteranizm. Kobieta w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim”.  Należy ludziom pozwolić przyjmowania pewne fakty w swoim rytmie, szanując zwyczaje, kulturę, sposób myślenia oraz warunki społeczne. To wymaga czasu, mówiła pani diakon opowiadając o własnych przeżyciach i sposobie przyjmowania Jej w różnych środowiskach. Jednak podstawą jest odwołanie się do Ewangelii. Jezus podnosi godność kobiety i traktuje je na równi, wbrew zwyczajom tamtych czasów, tradycji a nawet przynależnym im wówczas prawom. Podobnie czytamy w liście św. Paweł gdzie „W Chrystusie wszyscy jedno jesteście”. czytaj więcej…

Zasady działania Warszawskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego:

Każda osoba stając się członkiem Warszawskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego” akceptuje tym samym dokument programowy Klubów (Kluby „Tygodnika Powszechnego” Misja. Struktura Organizacyjna. Zasady działalności – dostępny na stroniewww.klubtygodnika.pl/nasze-kluby) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Każdy członek Klubu może określić swój sposób zaangażowania w działalność klubu.

Grupa Organizacyjna Klubu

Osoby, które deklarują aktywne uczestnictwo poprzez opiniowanie, organizowanie lub pomoc w realizacji działań klubowych tworzą Grupę Organizacyjną Klubu (GOK).
Każdy członek Klubu może do tej grupy dołączyć, uzyskując po półrocznej działalności prawo do głosowania nad projektami działań klubowych oraz prawo wyborcze.
Spotkania Grupy Organizacyjnej odbywają się w miarę potrzeby. W przypadku, gdy z ważnych i uzasadnionych przyczyn, członek GOK nie może regularnie brać udziału w spotkaniach grupy, może on uczestniczyć w jej działaniach korespondencyjnie.

Grupa Koordynacyjna

Członkowie Grupy Organizacyjnej wybierają spomiędzy siebie Grupę Koordynacyjną Klubu (GKK) tj. Koordynatora odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne Klubu i więź z innymi Klubami, jego Zastępcę oraz członków Grupy Koordynacyjnej. Dzielą oni między sobą obowiązki wynikające z odpowiedzialności za Klub. Koordynator ma prawo zaproponowania Zastępcy, do Grupy Koordynacyjnej natomiast może zgłosić się każdy członek GOK aktywnie w niej uczestniczący przez ostatnie pół roku. Zatwierdzenia wyboru Grupy Koordynacyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów przez członków Grupy Organizacyjnej obecnych na spotkaniu wyborczym (lub przez proxy) i do tego uprawnionych.

Grupa Koordynacyjna bierze udział w tworzeniu programu, dzieli między siebie obowiązki związane z organizacją spotkań oraz rozpatruje postulaty i wnioski dotyczące działalności Klubu. Każdy członek Grupy Koordynacyjnej i Grupy Organizacyjnej może zgłosić swój projekt działalności klubowej jednocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność za jego realizację. Decyzje, także te dotyczące realizacji projektów, podejmuje Grupa Koordynacyjna większością głosów. Spotkania Grupy Koordynacyjnej będą odbywały się cyklicznie (do ustalenia).
Członkowie Grupy Organizacyjnej będą informowani i proszeni o zaopiniowanie decyzji Grupy Koordynacyjnej.
Czas wypowiedzenia się będzie określany w zależności od pilności sprawy:
– od 24-48 godzin w sprawach dotyczących uprawnień Grupy Koordynacyjnej
– od 48- 96 godzin w sprawach ogólno- klubowych
Nie zabranie głosu w jakiejkolwiek sprawie organizacyjnych i programowych będzie uznane za akceptację .Ostateczna forma spotkań i inicjatyw musi być zaakceptowana przez Koordynatora.
Koordynator i jego zastępca są wybierani w głosowaniu, w którym głosy członków Grupy Koordynacyjnej maja decydujące znaczenie. Zgłaszać i opiniować kandydaturę na koordynatora może każdy członek Grupy Organizacyjnej

Kadencja Koordynatora, Zastępcy Koordynatora i pozostałych członków Grupy Koordynacyjnej trwa rok, jest przedłużalna i może być wieloletnia.
Koordynator (jak i jego Zastępca), członkowie Grupy Koordynacyjnej mogą zostać odwołani przez Grupę Organizacyjną, jeśli działają na szkodę Klubu bądź rażąco naruszają jego interesy, zwykłą większością głosów, przez członków Grupy Organizacyjnej obecnych na spotkaniu wyborczym (lub przez proxy) i do tego uprawnionych.

Grupa Koordynacyjna ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu członka z Klubu.
Wykluczenie członka może nastąpić gdy:
– członek w rażący sposób uchybia postanowieniom dokumentu programowego Klubów Tygodnika Powszechnego,
– członek swym niegodnym zachowaniem lub działaniem narusza dobre imię i godzi w interesy Klubu,
– członek podejmuje działania naruszając niniejsze zasady działania Warszawskiego Klubu TP.

Sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami oraz wszelkie zmiany w zasadach funkcjonowania klubu poddawane są pod dyskusję (a w razie potrzeby i wagi spraw pod głosowanie) Grupie Koordynacyjnej.

INFORMACJA O KLUBIE

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” jest ruchem społeczno- kulturalnym, zrzeszającym czytelników i sympatyków „Tygodnika Powszechnego” i działającym w duchu tego pisma, w otwarciu na dialog, wolności i odpowiedzialność za Kościół, społeczeństwo i wspólnotę jaką tworzymy. Nie jest ruchem ani religijnym, ani kościelnym.
Nasza działalność oparta jest na zaangażowaniu grupy osób i prowadzimy ją korzystając z gościnności KIK, od którego jesteśmy jednak niezależni.
Współpracujemy z Redakcją „TP” i wieloma Klubami na terenie Polski jak i poza jej granicami.
Kluby Tygodnika Powszechnego posiadają stronę internetową klubtygodnika.pl

Klub Warszawski organizuje spotkania i debaty, zarówno we własnym gronie, jak i otwarte na inne środowiska. Naszymi gośćmi byli redaktorzy Tygodnika Powszechnego, Więzi, Znaku, członkowie KIK, Wspólnoty Sant’Egidio, ludzie zaangażowani społecznie i ludzie kultury.

W ramach działalności Klubu organizujemy wielu debat i spotkań w przestrzeni publicznej m.in. w Klubie Państwomiasto i muzeum Polin, podejmując tematykę dotyczącą spraw społecznych, kulturalnych, czy związanych z nauką i wiarą.
Klub stara się w swojej działalności odpowiadać na najaktualniejsze tematy i uczestniczyć w inicjatywach innych środowisk
Klub „Tygodnika Powszechnego” jest wspierany programowo i medialnie przez Redakcję pisma.
Spotkania klubu odbywają się w siedzibie KIK, Freta 20/24A, w drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00. Ogłoszenia publikujemy na stronie facebook oraz na stronie internetowej klubów.

O więcej informacji prosimy zgłaszać się na adres warszawa@klubtygodnika.pl
lub na stronie klubtygodnika.pl/warszawa