Apel Inicjatywy Chrześcijanie dla Europy

Poniżej publikujemy apel, który w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego wystosowała Inicjatywa Chrześcijanie dla Europy (IXE), do której z Polski należy m.in. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK.

 

Inicjatywa Chrześcijanie dla Europy (IXE), powołana w 2006 roku w celu propagowania projektu europejskiego z perspektywy chrześcijańskiej, ogłasza ten apel w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku. Wezwanie skierowane jest nie tyle do polityków, ile do wszystkich obywateli. Ma ono zmobilizować wyborców, zwłaszcza młodzież, niska frekwencja stanowi bowiem poważne zagrożenie dla realnej demokracji europejskiej.

„Nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wokół niezbywalnych wartości”.(Papież Franciszek, 1)

Dzięki siedemdziesięciu latom pokoju oraz postępującej budowie wspólnych ram gospodarczych i prawnych Europa pozostaje miejscem nadziei. Jednak obecne poważne zawirowania  polityczne w kilku krajach pokazują, do jakiego stopnia Europejczycy czują się zagrożeni rosnącymi nierównościami, wykluczeniem społecznym, niektórymi aspektami migracji ekonomicznej, a także skutkami globalizacji gospodarczej i kulturowej. Obawiają się również terroryzmu, agresywnych strategii mocarstw i rosnącego ryzyka konfliktów zbrojnych. Nacjonalistyczne i populistyczne tendencje zagrażają demokracji i osłabiają niezbędny szacunek dla państwa prawa. Musimy bronić projektu europejskiego jako naszej wspólnej nadziei w debatach, w których kwestionuje się wspólną europejską tożsamość lub instrumentalizuje się wiarę chrześcijańską na rzecz celów takich czy innych stronnictw.

W obecnym globalnym kontekście geopolitycznym Europa może i musi podjąć spoczywającą na niej odpowiedzialność  i śmiało realizować swoje priorytety:

– Przebudowa więzi międzyludzkich dzięki solidarności

Marzę o Europie, która promuje i chroni prawa każdego człowieka, nie zapominając o obowiązkach wobec wszystkich“. (Papież Franciszek, 2)

Nasz wspólny europejski dom zbudowany jest na zasadzie solidarności zapisanej w Traktacie Lizbońskim. Solidarność jest skuteczną odpowiedzią na nierówności i obawy związane z globalizacją. Polityka Unii Europejskiej musi zostać zmieniona, aby uwzględnić wyzwania, przed którymi stają nasi współobywatele. W związku z tym należy usprawnić politykę społeczną w celu zwalczania nierówności, ubóstwa i bezrobocia. Wymaga to również odpowiedzialnej polityki fiskalnej i budżetowej, która pozostawia Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom krajowym pole manewru dla prowadzenia zrównoważonej polityki społecznej. Ten priorytet powinien pomóc w odbudowaniu zerwanej łączności z eurosceptykami i w zwalczaniu dyskursu antyeuropejskiego.

– Dbałość o nasz wspólny dom

Marzę o Europie, która troszczy się o dziecko, pomaga niczym bratu ubogiemu i tym, którzy przybywają w poszukiwaniu gościnności, bo nic nie mają i proszą o schronienie”.(Papież Franciszek, 2)

Apelujemy o Europę, która zapewnia ochronę,  gotową do przyjęcia wszystkich swoich zobowiązań, gdy idzie o pokój na świecie. Europa musi walczyć o osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ na rok 2030. Ponadto moralnym i prawnym obowiązkiem jest wdrożenie na szczeblu krajowym i europejskim porozumienia paryskiego z 2015 roku w sprawie zmian klimatu.

Oznacza to aktywną rolę w uczciwych relacjach partnerskich z krajami sąsiadującymi i rozwijającymi się, w szczególności w Afryce.

Wiemy, że debaty na temat azylu i migracji są trudne i wywołują podziały w całej Europie. Ale ponieważ znieśliśmy kontrole granic wewnętrznych,  tylko pracując razem jako Europejczycy, będziemy mogli znaleźć trwałe rozwiązania. Potrzebujemy zreformowanego europejskiego systemu azylowego, opartego na prawach człowieka i solidarności między państwami członkowskimi. Powinniśmy również wypracować sprawiedliwą i humanitarną politykę migracyjną uwzględniającą potrzeby i ograniczenia naszych społeczeństw. Parlament Europejski musi odgrywać kluczową rolę w reformowaniu właściwych ram prawnych. Jako chrześcijanie chcemy się przyczyniać do ufnego i braterskiego dialogu Europejczyków na te tematy.

Europa, która zapewnia ochronę, oznacza również ściślejszą integrację polityki bezpieczeństwa i obrony, a jednocześnie traktuje z całą powagą wyzwania etyczne wynikające z nowoczesnych technologii wojskowych i informatycznych. Takie podejście wzmocni zaufanie obywateli i zwiększy wiarygodność Europy wobec jej partnerów.

– Pomocniczość – po to, aby szanować naszą różnorodność.

Tożsamość europejska jest i zawsze była tożsamością dynamiczną i wielokulturową“. (Papież Franciszek, 2)

Różnorodność jest naszym bogactwem i musi być szanowana. W wielu kwestiach społecznych, takich jak zasady bioetyczne czy prawo rodzinne, nasze kraje mogą dokonywać odmiennych wyborów. Uznanie i poszanowanie naszych różnic kulturowych pomaga rozwiać zarówno obawy przed antyreligijną, zsekularyzowaną Europą, jak i przed powrotem religii jako siły autorytarnej opresyjnej. Przyjmujemy wymagające stanowisko w kwestii zasady pomocniczości, uważając jej przestrzeganie za wstępny warunek demokracji godnej tego miana.

Unia Europejska musi być przejrzysta i lepiej komunikować się, aby zaradzić temu, co jest postrzegane jako nadmierny dystans dzielący obywateli od instytucji UE.

– Jako chrześcijanie w Europie:

– Zdajemy sobie sprawę z poważnych zagrożeń wynikających z niskiej frekwencji wyborczej lub z odmowy udziału we wspólnej debacie politycznej. Wzywamy obywateli UE do głosowania.

– Chcemy przezwyciężyć obecne nieporozumienia i napięcia w Unii Europejskiej, zwłaszcza między Północą a Południem, Wschodem i Zachodem.

– Wierzymy w Unię skupioną  na człowieku, która zapewnia ochronę swoich obywateli, szanuje zasadę pomocniczosci  i jest uczciwym  partnerem wobec innych światowych podmiotów.

– Ufamy w przyszłość zjednoczonej Europy opartej na solidarności.

Angażujemy się w ożywianie nadziei, jaką niesie wspólny projekt europejski.

Zachęcamy chrześcijan we wszystkich krajach Unii, by głosowali w wyborach europejskich i tym samym kształtowali nasz wspólny europejski dom.

Zapraszamy kościoły lokalne i inne organizacje chrześcijańskie oraz ich przedstawicieli na szczeblu europejskim, by włączyli się do tego zaangażowania na rzecz Europy.

 

Podpisane w Mediolanie 16.02.2019, przez następujące stowarzyszenia chrześcijańskie będące członkami IXE:

Andante – Europejskie Zrzeszenie Katolickich Organizacji Kobiecych

Czeska Akademia Chrześcijańska (Republika Czeska)

Europejskie Forum krajowych komisji ds. Świeckich (ELF)

Dni Społeczne Luksemburga (Luksemburg)

Justitia et Pax Chorwacja (Chorwacja)

Łotewska Akademia Chrześcijańska (Łotwa)

Francuskie Tygodnie Społeczne (SSF, Francja)

Stowarzyszenie im. Św. Teresy (Hiszpania)

Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK, Niemcy)

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK (Polska)

 

 

(1) Przemówienie papieża Franciszka do Parlamentu Europejskiego, 25.11.2014.

(2) Przemówienie papieża Franciszka podczas uroczystości przyznania  nagrody Karola Wielkiego, 06/05/2016.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia